Grudzień 5, 2017

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego opracował materiały filmowe dotyczące wirusa afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy oraz zasad bioasekuracji w gospodarstwach. Spoty informacyjne z przedmiotowego zakresu są emitowane od 19 listopada br. na antenie TVP3 Białystok. Materiały filmowe są dostępne pod adresem www.asf.wrotapodlasia.pl.


Listopad 21, 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje posiadaczy bydła z terenu powiatu białostockiego o wdrożeniu na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (BVD/MD) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (IBR/IPV) w wybranych stadach bydła.

Program składa się z dwóch części, realizowanych łącznie lub możliwa jest realizacja jednej z nich:

Część I - Program zwalczania IBR/IPV

Celem realizacji tej części jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV w stadach bydła objętych programem, a w konsekwencji spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od IBR/IPV. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną.

Część II - Program zwalczania BVD/MD.

Celem realizacji tej części jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do BVD/MD w stadach bydła objętych programem, a w konsekwencji spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od BVD/MD. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną.


Udział w programie:

 • Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.
 • Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek, dostarczenia do laboratorium, badania laboratoryjnego, nadzoru ze strony Inspekcji Weterynaryjnej ponosi właściciel stada.
 • Programem objęte mogą być stada bydła zarejestrowane w Rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Zgłoszenia uczestnictwa do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku należy dokonywać za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem.
 • Termin zgłoszenia w pierwszym roku upływa 31 grudnia 2017 roku. W kolejnych latach zgłoszeń można dokonać w dwóch ostatnich miesiącach roku.
 • Program realizowany będzie w ciągu pięciu lat, poczynając od 1 stycznia 2018 roku.
 • Za prawidłową realizację programu odpowiada posiadacz bydła, którego stado objęto programem.
 • Z uczestnictwa w programie można zrezygnować w każdym momencie jego trwania”

Pliki do pobrania:


Kwiecień 12, 2017

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Pliki do pobrania:


Rolniczy Handel Detaliczny

Pliki do pobrania:


Sierpień 30, 2016

Warunki przemieszczania świń w związku z ASF.

Pliki do pobrania:


Czerwiec 6, 2016

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Pliki do pobrania:


Maj 13, 2016

Zarządzenie szefa KPRM w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Pliki do pobrania:


Wrzesień 16, 2014

Rozporządzenie nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu białostockiego.

Pliki do pobrania:


Wrzesień 1, 2014

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Pliki do pobrania:


Lipiec 25, 2014

Rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu białostockiego.

Pliki do pobrania:


Marzec 25, 2014

Publikacja druku powiadomienia o zamiarze uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Pliki do pobrania:


Marzec 24, 2014

Komunikat o uboju na potrzeby własne.

Pliki do pobrania:


Luty 18, 2014

Listopad 8, 2013

Dotyczy oferty pracy nr 155262 z dnia 23.10.2013


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje, że osobą która pozytywnie zaliczyła test wiedzy jest Pan Piotr Roszkowski.


Sierpień 12, 2013

Rozporządzenie nr 1/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Pliki do pobrania:


Lipiec 30, 2013

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Białorusi i związanym z tym zagrożeniem przedostania się wirusa na teren Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, iż jest to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba świń domowych i dzikich, podlegająca obowiązkowi urzędowego zwalczania.

Pliki do pobrania:


Lipiec 17, 2013

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje, iż lekarze weterynarii wydający świadectwa zdrowia dla zwierząt, powinni być bezstronni, tj. nie mogą być bezposrednio zawodowo zainteresowani zwierzętami, produktami, gospodarstwami lub zakładami, z których pochodzą zwierzęta, w stosunku do których podejmują czynności zgodnie z wyznaczeniem.

Mając powyższe na uwadze Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku publikuje listę Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki z terenu powiatu białostockiego upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla drobiu kierowanego do uboju w zakładach na terenie województwa podlaskiego.

 • Boruch Andrzej, 500041422, 604298530
 • Głowacki Paweł, 694153725
 • Mikołajczyk Artur, 512340510
 • Moniuszko Elżbieta, 604222399
 • Olszewska Alina, 504139503
 • Trusewicz Stanisław, 604501613
 • Niesterczuk Roman, 602353857

W przypadkach drobiu, kierowanego do uboju poza granicami województwa podlaskiego hodowcy proszeni są o kontakt pod nr tel. 85 651 67 46 w. 109, 111.


Marzec 18, 2013

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761):

 1. Jednostki budżetowe zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
  1. nazwę, siedzibę i adres jednostki,
  2. wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
  3. oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
 2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:
  1. dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres i siedzibę,
  2. wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
  3. oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego.

  Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego.

 3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
  1. nazwę, siedzibę i adres jednostki,
  2. statut,
  3. wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
  4. uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
  5. oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w umowie.

Wnioski lub oferty o których mowa wyżej należy składać do dnia 07.04.2013 r. do godz. 12.00 do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku, 15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26 B.

Składniki można oglądać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku, osoba do kontaktu: Tomasz Kozyrski, tel. 85 6516746.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii odbywa się poprzez:

 1. nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostkę budżetową,
 2. sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1;
 3. zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-2.

Pliki do pobrania:


Sierpień 21, 2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Znak postępowania: PIW-org.9/2012.

Pliki do pobrania:


Lipiec 25, 2012

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przebudowę parkingów i chodników wokół budynku administracyjnego w Białymstoku przy ulicy Zwycięstwa 26B .

Znak postępowania: PIW.org-8/2012.

Numer ogłoszenia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 268818 - 2012.

Pliki do pobrania:


Lipiec 25, 2012

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dobudowę wiatrołapu do istniejącego budynku, termomodernizację istniejącego budynku, docieplenie stropodachu.

Znak postępowania: PIW.org-9/2012.

Numer ogłoszenia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 268686 - 2012.

Pliki do pobrania:


Wrzesień 2, 2011

Zaświadczenie dla lekarzy weterynarii o przeprowadzeniu badania próbek mięsa w kierunku włośnicy.

Pliki do pobrania:


Sierpień 9, 2011

Informacja na temat ubojów gospodarczych.

Pliki do pobrania:


Sierpień 9, 2011

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku nr 1/2011 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie Gminy Michałowo.

Pliki do pobrania:


Listopad 12, 2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Znak postępowania: PIW-org.7/2010.

Pliki do pobrania:


Październik 28, 2010

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego samochodu osobowego.

Znak postępowania: PIW-org.7/2010.

Numer ogłoszenia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 348398-2010.

Pliki do pobrania:


Wrzesień 28, 2010

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje, że od dnia wystąpienia pierwszego ogniska wścieklizny na terenie miasta Białegostoku zostały przebadane w kierunku obecności wirusa wścieklizny następujące zwierzęta:

 • 6 nietoperzy,
 • 1 wiewiórka,
 • 1 szczur,
 • 3 lisy,
 • 1 mysz polna,
 • 1 jenot,
 • 2 bezpańskie koty.

Wszystkie wyniki były negatywne.

Dobiega końca monitoring badań w kierunku wścieklizny odstrzelonych lisów z terenu powiatu białostockiego - wszystkie dotychczasowe wyniki ujemne.


Sierpień 27, 2010

W związku z wystąpieniem wścieklizny u dwóch nietoperzy na terenie miasta Białegostoku, Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał dwa rozporządzenia z dnia 12.08.2010 i 26.08.2010, w których określił dwa obszary zagrożone wścieklizną oraz obowiązujace na tych obszarach zakazy i nakazy. Rozporządzenia będą obowiązywać przez okres 3 miesięcy, aż do odwołania.

Pliki do pobrania:


Grudzień 8, 2009

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Znak postępowania: PIW-org.31/2009.

Pliki do pobrania:


Listopad 25, 2009

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego samochodu osobowego z napędem na 4 koła.

Znak postępowania: PIW-org.31/2009.

Numer ogłoszenia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 221325-2009.

Pliki do pobrania:


Czerwiec 2, 2008

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu PIW/org/6/08.

Pliki do pobrania:


Maj 21, 2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów do pobierania prób w kierunku BSE, probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej w kierunku badań na białaczkę i brucelozę od bydła, zestawów jednorazowych do pobierania krwi żylnej od trzody chlewnej i pepsyny.


Znak postępowania: PIW/org/6/08.

Numer ogłoszenia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 106755-2008.

Pliki do pobrania:


Marzec 3, 2008

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku zakończył proces rekrutacji kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi.

Zatrudniona została lek. wet. Monika Izabela Opolska.

Styczeń 3, 2008

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi.

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Służby Cywilnej nr 1/2008, nr ogłoszenia 77890.

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna tutaj, jak również na stronie Serwisu Służby Cywilnej.


Listopad 15, 2007

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego wraz z instalacją i uruchomieniem dotycząca postępowania PIWorg.44/07.

Wybór oferty: Centrum Informatyki "ZETO" S.A., 15-048 Białystok ul. Skorupska 9

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

Ogółem wpłynęły 2 oferty.

Pobierz pełną treść informacji.


Listopad 12, 2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego marki "Polonez", rok produkcji 1994.

Cena wywoławcza w/w samochodu wynosi 750zł brutto.

Pobierz pełną treść ogłoszenia.


Listopad 5, 2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego wraz z instalacją i uruchomieniem.

Znak postępowania: PIWorg.44/07.

Pliki do pobrania: