Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • strona nie posiada wersji tekstowej pozbawionej grafik,
 • część opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada alternatywnego opisu,
 • załączniki udostępnione na stronie nie są prawidłowo odczytywane przez programy wspierające osoby niewidome
 • niektóre podstrony mogą zawierać błędną strukturę nagłówków
 • część odnośników powoduje otwarcie strony w nowym oknie.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przez 23 września 2018 r.
 • mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Emilia Orda-Leszczyńska.
 • E-mail: e.orda@piwbial.pl
 • Telefon: 85 651 67 46 wew. 108

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Powiatowy Inspektoratu Weterynarii mieści się w budynku przy ul. Zwycięstwa 26B w Białymstoku. Siedzibą Urzędu jest budynek 2-piętrowy z dobudowanym od strony szczytowej przedsionkiem przez które jest wejście główne do budynku. W wejściu do przedsionka nie ma żadnych barier architektonicznych, można wejść bezpośrednio z chodnika. W przedsionku mieści się domofon, dzięki któremu kontaktujemy się z sekretariatem Urzędu celem wejścia do budynku i załatwieniu sprawy urzędowej.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet.

Dostęp na poszczególne kondygnacje w budynku (parter i dwa piętra) odbywa się wyłącznie schodami. Dostępność i szerokość drzwi jest niewłaściwe dla osób poruszających się na wózkach, brak oznaczeń dla osób słabowidzących.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku Inspektoratu nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform. Brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Interesanci potrzebujący kontaktu z pracownikami Urzędu w celu załatwienia spraw mają możliwość kontaktowania się za pomocą telefonu: 85 651 67 46 lub poczty elektronicznej: bialystok.miw@wetgiw.gov.pl, zaś osoby załatwiające sprawy urzędowe osobiście, a dla których budynek ze względów architektonicznych jest niedostępny, zapewniony jest bezpośredni kontakt pracowników PIW z interesantami, poprzez zejście pracowników do przedsionka budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Po obu stronach budynku mieszczą się parkingi samochodowe,jednak brak jest wyznaczenia i oznakowania miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoby poruszające się z psem asystującym mają możliwość wejścia i poruszania się po budynku.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.

Na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.