Witamy na naszej stronie!

Znajdziecie tu Państwo informacje o zadaniach Inspekcji Weterynaryjnej szczebla powiatowego, aktualności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku, odnośniki do stron związanych z weterynarią oraz listę kontaktów do poszczególnych działów wraz z telefonami i adresami poczty elektronicznej.


Życzymy efektywnego korzystania z materiałów zawartych na stronie.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ws. wsparcia na bioasekurację
BIOASEKURACJA w zwalczaniu ASF - Główny Lekarz Weterynarii apeluje - chroń swoje gospodarstwo przed wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń i przestrzegaj zasad bioasekuracji. Kliknij by dowiedzieć się więcej.
Ogłoszenie
o naborze lekarzy weterynarii do czynności urzędowych z wyznaczenia
w 2021 r. na terenie powiatu białostockiego

Załącznik 1,  Załącznik 2,  Załącznik 3
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych, w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa.
Główny Lekarz Weterynarii informuje o zmianie oznaczenia stref ochonnych
w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.
Rozporządzenie Nr 2/2021 Wojewody Podlaskiego
z dnia 20 kwietnia 2021 r.
w sprawie zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podlaskiego
Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje iż zakończył postępowanie rekrutacyjne nr 76447 z dnia 30 marca 2021 r. w wyniku którego wybrano kandydatkę/kandydata do zatrudnienia na stanowisku inspektora weterynaryjnego.Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłozone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji wiosennej 2021 roku.
Rozporządzenie Ministra Rrolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie zwalczania grypy ptaków
Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu w związku z wysokim ryzykiem wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego 1/2021 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze województwa podlaskiego
Życzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Ogłoszenie
o naborze lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych do czynności urzędowych z wyznaczenia w 2021 r.
na terenie powiatu białostockiego

Załącznik nr 1 Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia,
o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji WeterynaryjnejW przypadku, gdy powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzana do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w oparciu o zapisy art. 44 ust 1 pkt 9, art. 45 ust 1 pkt 3a, art. 46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz 1421 t.j.), rolnik którego decyzja dotyczy może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń.
Powyższy program pomocowy realizowany jest w 2020 i 2021 roku na podstawie 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.)
Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARiMR w systemie naboru ciągłego.Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje, iż zgodnie z art. 56 ustawy
o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych ( Dz.U.2018 poz. 1967) posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie
30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż
co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku zgłaszania podejrzeń wścieklizny u zwierząt do właściwego miejscowo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.„W dniu 22 czerwca 2020 r. wraz z funkcjonariuszami Policji Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przeprowadził kontrolę doraźną warunków utrzymania zwierząt pod kątem czynów określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122.). Przedmiotowa kontrola nie wykazała faktu głodzenia zwierzęcia. W trakcie niezapowiedzianej kontroli stwierdzono, że pies ma zapewniony stały dostęp do wody, dostępny zapas karmy dostosowany do wieku psa. Pies w dniu kontroli był w dobrej kondycji, stan odżywienia i utrzymania psa nie wskazuje na głodzenie czy jakiekolwiek inne formy znęcania się nad zwierzęciem.

Wedle wiedzy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku wobec właściciela dotychczas nie orzeczono zakazu utrzymywania zwierząt, przepadku zwierzęcia czy też jakiejkolwiek innej sankcji z tytułu naruszenia przepisów o ochronie zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku we współpracy z Policją monitoruje sytuację przy ul. Szkolnej 17 w Białymstoku.”Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku poszukuje kandydatów na urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania zleconych czynności urzędowych na terenie powiatu białostockiego związanych z przeprowadzaniem urzędowych kontroli w gospodarstwach oraz nadzorem nad ubojem zwierząt rzeźnych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w 2020 roku.
Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów - GIS
Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla osób objętych kwarantanną
w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami
domowymi i gospodarskimi.
Zarządzenie nr 2/2020
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku
w sprawie wdrożenia w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Inspektoratu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami COVID-19
Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do posiadaczy drobiu w sprawie sposobu postępowania, w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Szanowni Państwo, zgodnie z zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. dzień 27 grudnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 14 grudnia.Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami
Wykaz lekarzy wyznaczonych, uprawnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt gospodarskich na terenie powiatu białostockiego
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów do wykonywania zleconych czynności pomocniczych związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w 2019 roku
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów na urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania zleconych czynności związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w ramach umowy zlecenie w 2019 roku.
Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie podstawowych środków zabezpieczających hodowle świń przed wniknięciem wirusa ASF
Szanowni Państwo, zgodnie z zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2018 r. dzień 2 maja będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 11 maja.
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku
Szanowni Państwo, zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. dzień 24 grudnia będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 15 grudnia.
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2018 r.
o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117) dzień
12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.
Szanowni Państwo, zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. dzień 4 maja będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 19 maja.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje posiadaczy bydła z terenu powiatu białostockiego o wdrożeniu na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (BVD/MD) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (IBR/IPV) w wybranych stadach bydła. – szczegóły w zakładce Aktualności


Warunki przemieszczania świń w związku z ASF


Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do rolników i hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa podlaskiego


Informacja dla hodowców drobiu w związku z występowaniem na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków


Informacje dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących podróżnym


Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie przemieszczania zwierząt towarzyszących w następstwie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię


Ulotka dotycząca zasad bioasekuracji w gospodarstwie